Tel: 026 - 27 40 90
Om oss PDF Skriv ut Skicka sidan

 Promoteq AB är ett svenskt företag som tillhandahåller ändamålsenlig utrustning samt konsultationstjänster åt den professionella säkerhets- och skyddsmarknaden.

Företaget grundades 1995 och har idag åtta anställda med huvudkontor i Sandviken.Tre av våra medarbetare verkar som fältsäljare med bas i Uppsala, Helsingborg samt Växjö.

Vi inom Promoteq har som målsättning att ha en nära kontakt med våra kunder, samt kunna ha långvariga affärsrelationer med ett tydligt visat ömsesidigt förtroende. Vi arbetar även efter en väl genomarbetat helhetssyn vad gäller säkerhetstänkande.

Promoteq AB representerar och distribuerar idag materiellösningar från världens främsta producenter av specialanpassad utrustning.

Till företagets nyckelkunder hör svenska myndigheter, t ex Försvarsmakten samt Rikspolisstyrelsen.

 Väl mött som kund,

Jörgen Bergström, Vd

 

Promoteqs miljöpolicy

I miljöarbetet vid Promoteq AB strävar vi efter att vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle, där vi inte slösar med naturens resurser och råvaror. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt och ekonomiskt motiverat.

Vid företaget har vi bestämt oss om att värna om:

Miljön och att inte slösa med naturens resurser i onödan. Vi vill vara en positiv kraft och ett föredöme i det ständiga pågående arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Vårt företag vill bedriva en affärsverksamhet och en distribution som tar hänsyn till miljön. Därför försöker vi att ha ett nära samspel med våra kunder och andra samarbetspartners, så att alla lagar och förordningar inom miljöområdet efterföljs och beaktas.

Vi har antagit en miljöpolicy och satt upp konkreta mål för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn innehåller riktlinjer för hur vi skall bedriva vårt miljöarbete. Det är en hjälp och stöd i arbetet med ett mer miljömedvetet företag.

De grundläggande principerna i Promoteqs miljöpolicy är att:

- Medarbetarna anser det viktigt att företaget beaktar miljöaspekter vid affärer med kunder eller leverantörer.

- Vi strävar efter att minska växthusgasen koldioxid. Detta beaktas särskilt under arbetet med företagets logistik och transporter.

- Promoteq verkar för att minska elförbrukningen.

- Miljöhänsyn tas vid våra inköp och valet av tillverkare och affärspartners.

Om vi skall lyckas med vår strävan att minska och förebygga Promoteqs miljöpåverkan måste våra medarbetare vara aktiva i processen. Därför bedriver vi ett internt miljöarbete vars syfte är att lyfta miljöfrågornas betydelse samt att engagera och motivera varandra till att agera miljömässigt ansvarsfullt.

Om alla anställda har ett miljömässigt s.k." Mindset" så kan vi på så vis ständigt förbättra, utveckla och förändra både vårt interna och externa miljöarbete.

 

Promoteqs kvalitetspolicy

Promoteq AB:s försäljningsverksamhet ska inge förtroende för oss som professionell leverantör av säkerhets- och skyddsutrustningar.

Vår styrka är vårt produktsortiment tillsammans med vår produktkännedom vilket innebär att vi kan serva våra kunder vid val av produkt utifrån användningsområde.

Vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.